MDclinic
Domov / PZS / Kurzy prvej pomoci

Kurzy prvej pomoci

Kurzy prvej pomoci realizujeme na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci a v súlade s odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady v oblasti poskytovania prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Ponúkame širokú škálu kurzov prvej pomoci, šitých na mieru podľa požiadaviek a potrieb klienta. Všetky naše kurzy prvej pomoci pozostávajú z teoretickej a praktickej časti. Ponúkame flexibilný a individuálny prístup s možnosťou prispôsobenia kurzov potrebám rôznych odvetví a profesií, ale aj laickej verejnosti. Počas kurzov prvej pomoci používame najmodernejšie materiálovo-technické vybavenie. Cieľom našich kurzov prvej pomoci je osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. V prípade kurzov pre spoločnosti v rámci Teambuildingov, Dni zdravia môžu byť tieto doplnené o ďalšie aktivity z oblasti prevencie a ochrany zdravia alebo regenerácie.

Vďaka sieti viac ako 70 inštruktorov poskytujeme celoslovenské pokrytie.

Kurzy prvej pomoci poskytujeme pre:

Kurzy prvej pomoci môžu byť rozšírene o inštruktáž zameranú na používanie Automatického externého defibrilátora (AED).

Čo vás naučíme?

V akreditovanom kurze prvej pomoci vás naučíme ako zachrániť ľudský život. Získate teoretické a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich stavoch. Tematický rozsah kurzov vieme rozšíriť a prispôsobiť na základe požiadaviek objednávateľa.

Kurzy prvej pomoci prebiehajú v akreditovaných učebniach a priestoroch a vykonávajú ich akreditovaný inštruktori prvej pomoci. V prípade neakreditovaných výučbových programov, školení alebo workshopov prebiehajú kurzy podľa dohody s objednávateľom.

Kurz prvej pomoci je možné absolvovať:

Po absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci, účastník vykoná skúšku z nadobudnutých teoretických vedomostí aj praktických zručností. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci“. Pri neakreditovaných typoch vzdelávacieho programu skúška nie je potrebná a nie je možné vydať potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktné údaje:

Radi zodpovieme vaše otázky týkajúce sa kurzov, termínov ich konania, či nákupu a servisu defibrilátorov. Neváhajte nás kontatovať.

Kontaktná osoba - Ivana Stachová, +421 902 959 866, ivana.stachova@mdclinic.sk